اوباما با افغانستان چه خواهد کرد؟

اما آمریکایی ها در افغانستان کار به مراتب سخت و پیچیده‌تری نسبت به عراق داشته و دارند اگرچه آنها دو سال زودتر از بغداد، کابل را فتح کردند اما به نظر می رسد سالهای بسیار بیشتری زمان لازم دارند که به نظم مورد نظر خود در این کشور دست یابند. امری که تحقق آن امروزه با هاله جدی ای از ابهام مواجه است. به نحوی که برخی معتقدند همانگونه که شوروی ها پس از 10 سال مجبور به پذیرش نوعی شکست و عقب نشینی در افغانستان شدند، چنین سرنوشتی نیز در انتظار آمریکایی ها خواهد بود. لذا برای جلوگیری از تکرار این امر و نیز تحقق سیاستهای دفاعی جدید این کشور، می بینیم که آمریکایی ها همزمان با مبارزه با طالبان از یکسو، از سوی دیگر به مذاکره با این گروه نیز دست می زنند و همچنین در این بین امیدوارند دولت کرزای بتواند به مرحله‌ای برسد که پس از خروج آمریکایی ها توازن قدرت را در اختیار خود قرار دهد.

اما قدرت گیری نظامی مجدد طالبان طی دو سال اخیر در این کشور و افزایش خشم عمومی مردم افغان نسبت به خارجی ها که این روزها به دلیل هتک حرمت قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی‌ها شعله ورتر از قبل نیز شده است باعث گشته تا از یکطرف طالبان فضای بیشتری برای انجام اقدام علیه آمریکا و دولت افغانستان انجام دهد و در نتیجه از راهبرد مذاکره و مشارکت در افغانستان جدید فاصله بگیرد و از طرف دیگر وعده های اوباما برای خروج از افغانستان آن هم در شرایطی که امنیت و ساختار جدید در این کشور تثبیت شده است در نزد افکار عمومی داخلی این کشور، بسیار خوش بینانه و غیرواقع بینانه به نظر برسد!

/ 0 نظر / 18 بازدید